Wie zijn wij?

Wij zijn een groep mensen die zich met elkaar verbonden weten door het geloof in God. God de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarop is, van Hem is dit alles, zo ook wij mensen. Hem vertrouwen wij, Hem willen wij gehoorzamen en Hem volgen. Ook wij zijn mensen en maken soms fouten, bij God is er vergeving en mogen wij opnieuw beginnen. Dat heeft God gegeven, hoe kan je dat weten? Vanuit de Bijbel, Gods Woord, daarin wordt beschreven hoe God met mensen omgaat en mensen met God omgaan.  

Doel:

Het doel van de Gemeente is naar een tekst uit de Bijbel, Mattheüs 28:18-19 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.Dit doen wij door:

- Verkondiging van de blijde boodschap, het Evangelie, dat er redding nodig en mogelijk is voor ieder mens, jongeren en ouderen. Door te getuigen van ons geloof in daad en woord, zoals door evangelisatie en zending.

- Door samen God te eren, Hem groot te maken met dankzegging en gebed in de samenkomsten. Door samen op te trekken, elkaar te bemoedigen, door onderwijzing en toerusting van de gelovigen, door voorbede en het verkondigen van Gods Woord in de erediensten en Bijbelstudies, voor Weesp en omgeving.

- Door het bevorderen van de verspreiding en verkondiging van het Evangelie door middel van zending in het binnen- en buitenland.

- Door dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, met name aan geloofsgenoten en waar mogelijk door samen te werken met gelijkgestemde organisaties.


Geschiedenis:

De Evangelische Gemeente is voortgekomen uit de Stichting Stadsevangelisatie. De Stichting werd in 1957 opgericht door een groep christenen die meer wilden, er naar verlangden om God beter te leren kennen en te dienen. Het begon door op zondagmiddag samen om de Bijbel te onderzoeken, te delen wat men leerde en elkaar te bemoedigen. De groep groeide gestaag en begon ook op zondagmorgen een eredienst te houden. Eerst in een school, wat later kon het huidige gebouw aan de Nieuwstad worden verworven om aan de groeiende activiteiten onderdak te verlenen.

Om de basis voor de activiteiten te versterken is in 1987 de Evangelische Gemeente gesticht alwaar de bestaande activiteiten zijn ondergebracht.

Door de gestage groei werd de eigen zaal voor de eredienst te klein en kon worden uitgeweken naar de naast gelegen Maarten Luther kerk. De laatste jaren komen wij als Gemeente voor de eredienst samen in het OAZ gebouw aan de J.A. Fijnvandraatlaan 1, te Weesp.

Terugkijkend zijn wij dankbaar voor dat wat de Here God in al die jaren heeft gedaan. Het was niet altijd eenvoudig, maar ondanks tegenslagen hebben wij Gods leiding en bewaring al die jaren mogen ervaren en zien wij vertrouwend uit naar de dag dat de Here Jezus terug komen zal.