Nieuws

Contactblad juni-augustus:


"Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!" Joh. 20: 19
Geliefde broeders en zusters, een maand later dan oorspronkelijk de bedoeling was ontvangt u dit nieuwe gemeenteblad. We leven in bijzondere tijden. Alle veranderingen, de inperking van vrijheden en grotere controle door overheden brengen ons vast en zeker weer dichter bij de wederkomst van onze Heer Jezus. Maar we zijn dankbaar dat we zo de Here wil in juni weer activiteiten vanuit ons pand aan de Nieuwstad mogen gaan opstarten, en dan vanaf 5 juli DV ook weer de zondagse diensten in het OAZ gebouw. De nieuwe agenda vindt u achterin dit blad. Ook zijn we dankbaar natuurlijk dat de Here ons bewaard heeft tijdens deze pandemie en dat er - voor zover we nu weten - niemand van ons serieuze gezondheidsproblemen heeft gekregen.
Het Paasfeest was dit jaar zo anders dan alle andere keren daarvoor. Wat hebben we het gemist samen te zingen en de overwinning door de Here Jezus te vieren! Maar misschien ook, leek deze keer wel méér op die eerste dag der week toen de Here Jezus was opgestaan dan alle andere. De discipelen zaten opgesloten met de deuren gesloten uit vrees voor wat buiten rondwaarde toen 2000 jaar geleden. Geen virus toen, maar de mensen die de Here Jezus hadden vervolgd en gekruisigd zouden nu wellicht Zijn volgelingen ook niet met rust laten. En midden in die angst, dwars door gesloten deuren heen, kwam Jezus en stond in hun midden. Wat is het heerlijk als we zo de nabijheid van de Here Jezus mogen ervaren, ondanks omstandigheden, Hij is nog steeds dezelfde! "En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart (wij gelovigen uit de heidenen), en vrede aan hen, die dichtbij waren (de gelovige Joden die de Messias verwachtten); want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader." Ef. 2: 17, 18. Vrede met God, onze zonden vergeven, het is echt mogelijk, alleen maar door te geloven in de Here Jezus en Zijn offer voor ons aan het kruis van Golgota.
Jezus kwam
Dit is het grote thema in de Bijbel, overal, ook in het Oude Testament al horen we de echo / zien we de voorafschaduwing van dit centrale punt, Jezus kwam. Moet u maar eens lezen:
"Hier ben ik" of "Zie ik kom" - in Gen. 37: 13, Ps. 40: 8, Jes. 6: 8, Hebr. 10: 5 - 7.
Steeds is er sprake van de Vader die wil zenden en de Zoon die bereid is, ja die zelfs graag gehoorzaam wil zijn aan de Vader om Zijn wil te doen. Welk een liefde en welk een voorbeeld voor ons!
Wij moeten ook komen
Ik moest laatst denken aan dat mooie oude lied uit de Johannes de Heer bundel 522 of 711, "Zoals ik ben, 'k pleit anders niet, dan dat Uw bloed mij redding biedt", met het refrein "O, Lam van God, ik kom!". Zijn wij werkelijk gekomen? Weet u dat dat helemaal niet gemakkelijk is, dat het tegen onszelf ingaat, dat we soms zelfs vrome smoezen gebruiken zoals "ik ben niet goed genoeg", dat we onszelf eerst nog wat willen 'oppoetsen' als het ware voordat we ons waardig genoeg voelen om te komen? Onzin is dat! Wij kunnen zelf helemaal niets brengen wat werkelijk waarde heeft voor de Here God, we kunnen alleen maar komen zoals we zijn, het is alleen het offer van de Here Jezus wat helpt, echt verder is er helemaal niets... Maar het kost ons dus wat, of zelfs alles, om dat werkelijk toe te geven en ons zo over te geven aan Hem. Bent u werkelijk gekomen? Dan kent u ook de vrede die de Here Jezus daarna wil geven!
Zoals ik ben = Heer Jezus, ik hoef U niet eerst te bewijzen dat ik beter kan worden, want wat mij beter maakt voor U, heeft U allang aan het kruis gedaan!
Vrede zij u
Van hier is het dan maar een klein sprongetje naar het Pinksterfeest. Als we verder lezen in Joh. 20 staat er vanaf vers 21: "Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest." De Here Jezus ging terug naar de Vader om voor ons plaats te bereiden in het Vaderhuis. Maar Hij beloofde ook ons niet als wezen achter te laten, door middel van Zijn Heilige Geest is Hij in ons hart komen wonen, om van daaruit in ons leven te werken, en Zich te openbaren door ons heen naar de mensen om ons heen. Zo geldt de opdracht om Zijn vrede te verkondigen nu ook voor ons - zolang de Here nog genadetijd geeft. Sinds Pinksteren staat niets de wederkomst van de Here Jezus voor Zijn Gemeente nog in de weg - het kan elk moment
gebeuren. Maar we mogen de tijd uitkopen die de Here nog geeft. Wat mogen we dankbaar zijn voor de kansen en mogelijkheden die de Here al gaf - dichtbij en ver weg op de zendingsvelden zoals in Papua Nieuw Guinea. Bidt ook voor de gelovigen daar. En wie weet wat de Here nog wil geven hier bij ons in Nederland. Nog is het tijd. Heel hartelijk welkom binnenkort weer in de diensten, en vergeet niet, Hij woont in ons, wil ons gebruiken, waar wij ook gaan. Gods zegen en zo de Here wil tot ziens binnenkort.
Andries


13 april

Raar hé, afstand te moeten houden van vrijwel iedereen in je omgeving, om te voorkomen dat je misschien besmet wordt of onbewust zelf andere besmet, met iets wat je niet ziet, ruikt of de aanwezigheid voelt, het COVID virus. Gelukkig weten wij van het bestaan en kunnen wij ons en anderen enigszins beschermen. Het is zinvol om de afstand in acht te nemen en daarbij regelmatig je handen te wassen, voor je zelf en voor de ander. Het heeft een flinke impact op het leven, het laat de kwetsbaarheid van ons mensen zien.

Toch heeft het virus gevolgen, eenzaamheid, zorgen, angst, vrees, waar kan ik naar toe?

Er is hoop, juist vandaag geeft de Bijbel die, voor iedereen, want daarin strekt God zijn hand uit naar de mens en nodigt je uit:

Mattheüs schrijft wat Jezus zegt H 11:28-30 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Hij wil rust en vrede geven, in je hart ongeacht de omstandigheden. Je mag Hem vertellen waar je bang voor bent, wat je moeilijk vindt of niet begrijpt, naar Hem mogen wij altijd gaan:

Jezus zegt in Mattheüs H 7:7-8 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Dat is een belofte voor ons allemaal, juist ook vandaag. God houdt van mensen, Hij kijkt naar mensen om, hoewel velen zich misschien afvragen hoe dan? Ik kijk om mij heen en merk of zie het niet. Wij hebben zojuist Pasen gevierd, gevierd dat God van mensen houdt. Dat wil Hij ook bij jou waarmaken. Voor Pasen was Goede Vrijdag, die dag wordt zo genoemd doordat wat God uit liefde voor u en mij heeft gedaan door Zijn Zoon Jezus, kijk maar:

Johannes 3:16-17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Door Hem in je leven te betrekken, je vertrouwen op Hem te stellen ga je Zijn liefde voor jou ervaren, liefde waar niets tussen kan komen, Paulus schrijft in Romeinen 8: 35 Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? 36 Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.’ Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! 38 Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

Dat wil Hij je vandaag geven en daar verandert geen virus iets aan, de Here zegene je!


Contactblad

aug/okt 2019


"Werp uw bekommernis op de HERE" Ps. 55: 23a

Misschien gaat u of jij binnenkort wel lekker onbezorgd met vakantie en is er geen wolkje voor de zon. Vaak echter, zeker naarmate we wat ouder worden, verantwoording dragen, of een breder blikveld krijgen, wordt het wat moeilijker onbezorgd in het leven te staan. Er zijn vaak veel dingen die we graag anders zouden zien, in onze omgeving, in de levens van andere mensen, misschien wel onze naaste familie of (klein)kinderen, of in ons eigen leven. In Filip. 4: 6 staat zo eenvoudig: "Weest in geen ding

bezorgd", maar zo gemakkelijk is dat vaak niet in ons leven. Van nature kunnen we ons nogal eens wat zorgen maken, en soms zozeer dat het ons echt een last wordt of dat het onze vreugde wegneemt.

Als we het Woord lezen wordt echter duidelijk dat dat niet de bedoeling is. De Here wil niet dat we al te zeer gebukt gaan onder zorgen. We mogen alles bij Hem bekend maken, weer uit Filip. 4: 6: "laat bij alles uw wensen

door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.". Maar de uitdaging daarna is blijkbaar dat we onze last ook bij Hem laten in plaats van weer op onze eigen nek te nemen. Dat is een uitdaging die we allemaal moeten leren! U kent ze wel denk ik, die voorbeelden, vaak oudere broeders en zusters die we mochten leren kennen in ons leven, die zo'n dankbaar en vreugdevol leven konden leiden, ondanks vaak veel ellende die eerder op hun weg kwam. Dat kan alleen door de Here Jezus, zo geven we Hem de eer.

Willen we ook zo'n voorbeeld worden? Zou dat ook voor ons weggelegd zijn? Afgelopen maand kwam ik bovenstaand vers tegen wat zeker tweemaal in de Bijbel voorkomt:

Ps. 55: 23a "Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen."

I Petrus 5: 7: "Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor U."

Ook ik moet dit meer leren. Als we terugkijken in ons leven, eerlijk, kunnen we vaak zien hoe we alles aan de Here te danken hebben, Hij heeft wonderbaar geleid. Zonder Hem waren we nu nergens. Inderdaad heeft Hij gezorgd, altijd al. Maar als we dan weer vooruit kijken, bekruipt ons toch weer het gevoel alsof we het allemaal zelf voor elkaar moeten boksen, alsof we de Here een handje moeten helpen omdat het anders niet goed komt. En piekeren maar weer... Als u (ook) de last voelt van de zorg hoe het allemaal verder moet, wat heerlijk dat hier staat dat we het af mogen wentelen, op de HERE mogen werpen. Het staat in de Psalm met KLEIN KAPITAAL, dat betekent dat de Naam van de Here God, de drie-enige, JHWH in de grondtekst staat.

Aan Wie zouden we onze last beter kwijt kunnen dan aan Hem? De Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Zou iets Hem te zwaar zijn? Ook in Psalm 37: 3, 4, 5, 7, 34 staan deze belangrijke dingen:

"Vertrouw op de HERE"

"Verlustig u in de HERE"

"Wentel uw weg op de HERE"

"Wees stil voor de HERE"

"Wacht op de HERE"

Als we wat vrije tijd mogen hebben deze vakantieperiode, werk hier aan.

Dat we verder "geworteld en gegrondvest" mogen worden in Hem, in de Here Jezus, waardoor we niet tijdens de vakantie de zorgen van alledag alleen maar even vergeten of verdoven om ze later weer op te pakken, maar juist om weer een nieuwe start te kunnen maken, ook met Hem. Het helpt zoveel Hem te kennen (Hem bij Wie alles mogelijk is), en ook onszelf (waar we juist niet op kunnen bouwen) om weer met de juiste instelling verder te mogen gaan na de vakantie. Hij weet het, alles wat voor ons moeilijk is. En Hij zorgt voor ons en zal voor ons zorgen. Door het offer van de Here Jezus op Golgota mogen we weten dat het ook voor ons is, heel persoonlijk:

"Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt." Ps. 55: 23b

Rechtvaardig, dat zijn we niet uit onszelf. Maar wel door Hem als we bij de Here Jezus mogen horen. We wensen jullie allen een gezegende vakantieperiode toe, met het verlangen dat we deze vreugde meer mogen ervaren, niet omdat alles gemakkelijk is, maar omdat we een machtige Here hebben die onze lasten draagt. We staan er niet alleen voor. Hij is er bij. Altijd.

Andries